Trygghet

I förskolans läroplan står att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. (Lpfö 98 rev 2010, sid 6)

I Kinda kommuns förskolor är trygghet och trivsel en naturlig del i vardagsarbetet;

En trygg förskola är den viktigaste förutsättningen för att barnen ska må bra och trivas. I förskolan är vi måna om att varje barn blir sedd och respekterad. Rutiner och omsorg bidrar till att skapa trygghet för barnen. Trygghet utgör en god grund för lek och lärande samt bidrar till förtroende och tillit mellan föräldrar och pedagoger.

Arbetet med trygghet och trivsel ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, och återfinns bland annat i förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling.