Tempelkullens naturreservat

Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat.

Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat, med en areal på 1,4 hektar. På den lilla ytan finns några mycket fina gamla ekar med ett högt naturvärde.

Reservatet utgörs av en glest lövträdsklädd kulle med ekhagekaraktär. Förutom ett tiotal grova eller mycket grova ekar finns ett tiotal yngre ekar samt 25-30 andra äldre lövträd av björk, lind, asp, ask, lönn, rönn och fågelbär.
I buskskiktet förekommer nypon, hagtorn och enstaka enbuskar.

Den hävdgynnade floran är mycket artrik främst på de mer höglänta delarna av kullen med bland annat brudbröd, darrgräs, knägräs, ängsvädd, stor och liten blåklocka, grönvit nattviol, blåsuga, gullviva och prästkrage.
Näringsgynnad flora förekommer i väst- och sydsluttningen samt på de lägre markerna i väster. I väster avgränsas reservatet av kanalen mellan Åsunden och Ämmern.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se