Svalgölen naturreservat 

Svalgölenbranten består av värdefulla förkastningsbranter ner mot sjön Svalgölen.

Svalgölenbranten är en pärla bland Östergötlands naturreservat men det ligger lite avsides från städer och byar så du får anstränga sig för att hitta hit.

Svalgölenbrantens södra del ligger i Kinda kommun och här når bergen upp till 210 meter över havet eller hela 85 meter över Svalgölen. Östsluttningarna är blockrika med gammal granskog. Lövinslaget är stort i de nedersta delarna med lind, asp, björk och sälg. I högre terräng finns tallar som är ca 300 år gamla. Här finns också en hel del grov död ved som är värdefullt för många insekter, vedsvampar och mossor.

Barrskogsbranter och lövrika avsnitt fortsätter i reservatets norra delar och här fanns tidigare bebyggelse och odling vid Källstugan. Miljön var brukad och bebodd så sent som 1951, med obruten brukning sedan 1788. Här finns mycket som minner om tiden för småbrukaren i skogstrakter. Grunder till ladugård och boningshus är relativt tydliga.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se