Ekhult naturreservat

Naturreservat med äldre barrskog.

Här växer gammal barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar och längs en bäck utbreder sig sumpskog. På de gamla träden lever lavar som inte klarar sig i brukade skogar, bland annat den sällsynta hållaven.

Området domineras av äldre barrskog. Här finns också ett relativt stort inslag av al, asp och björk. Centralt och i södra delen av området rinner en bäck åt norr med anslutande sumpskogar.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå, 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se