ANDT

Inom bildningsförvaltningens verksamheter har vi en gemensam handlingsplan för ANDT. Handlingsplanen gäller för alkohol, narkotika, tobak, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte, t.ex. medel som används vid sniffning samt dopningsmedel Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Våra verksamheters inriktning:

- Hälsoperspektivet ska genomsyra verksamheten där friskfaktorer ska stå i fokus

- Skolan / fritidsgården skall vara en drogfri miljö och handlingsplanen är ett stöd för att främja hälsa samt förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk.

- Motverka och förhindra nyrekrytering av elever till drogmissbruk

- Elever, personal och vårdnadshavare ska medvetandegöras av denna handlingsplan vid varje läsårsstart.

Kontakt