Kvalitetsarbete

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Kvalitetsarbete

Varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. Motsvarande kvalitetsarbete ska göras på skolnivå. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt skollagen på skolenhetsnivå. Enligt skollagen är en rektor ansvarig för en skolenhet. Det kan finnas flera skolenheter per skola.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan ska vara att olika typer av nationella mål som finns i skollag och andra författningar, bland annat i läroplaner och kursplaner, ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas kontinuerligt och processinriktat och inkludera olika nivåer; såsom lärare, övrig personal och elever. Det ska präglas av fastlagda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning, tidplaner, dokumentation, verktyg och metoder. Fokus ska vara på förbättringsarbete/bättre resultat. Kvalitetsarbetet ska i första hand vara ett verktyg för internt utvecklingsarbete.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida