Reseersättning

Reseersättning kan sökas av heltidsstuderande gymnasieelev till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Elev skall vara folkbokförd i Kinda kommun.

Elev som har mer än 6 km till studieorten, erhåller terminskort om allmänna kommunikationer utnyttjas.

Elev som har mer än 6 km till studieorten, erhåller ersättning för anslutning till allmänna kommunikationer om avståndet mellan hem och busshållplats är minst 4 km.

Ersättningen är:
239 kronor/månad om avståndet är 4-9 kilometer
477 kronor/månad om avståndet är 10-14 kilometer
716 kronor/månad om avståndet är 15-19 kilometer
954 kronor/månad om avståndet är mer än 20 kilometer

Enskild resa bostad-skola. Till elev som inte kan åka kollektivt färdmedel, erhåller ersättning dock högst 1/30 av basbeloppet.

Studieavbrott, flytt eller andra omständigheter som kan påverka rätten till reseersättning skall omgående anmälas till trafiksamordnare.

Reseersättning utgår inte för elever som erhåller inackorderingstillägg.

För att få ersättning för september måste ansökan vara inne senast  6 september 2021. Ansökan kan dock göras under hela läsåret, dock betalas ej ersättning ut retroaktivt.