Bedömning och betyg

För att utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

I årskurserna 1-5 får varje elev ett skriftligt omdöme, en gång per termin. Omdömet visar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas i varje ämne. Det är också grunden för utvecklingssamtal och IUP (Individuell Utvecklingsplan).

Utvecklingssamtal

För att visa hur det går i skolan bjuder skolan varje termin in elev och vårdnadshavare till
utvecklingssamtal. Samtalet handlar om barnets utveckling i förhållande till målen i läroplanen och utgår ifrån det skriftliga omdömet.

Betyg

Från årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. De visar hur väl eleven uppfyller
målen i alla ämnen utom språk. Där sätts betygen från årskurs 7. Vid betygssättningen gör läraren en samlad bedömning av elevens kunskaper utifrån kursplanens kunskapskrav.

Betygsskalan består av sex steg där A är högsta och E är lägsta betyg. F är icke godkänt. I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg. Med slutbetyget söker eleven in till gymnasieskolan.

Vid frågor om ditt barns betyg är det i första hand elevens lärare du ska vända dig till.