Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Bygga, bo och miljö

Vill du ställa dig i tomtkö eller söka bygglov? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör din bostad, vatten och avlopp.

Avfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Hushållsavfall kompostering  - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf)PDF

Omhändertagande av latrin, urin, fosforbindande material - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Slamavskiljare ändrat tömningsintervall  - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Slam från egen avloppsanläggning - ansökan om att omhänderta


Blankett (pdf)PDF

Sophämtning befrielse från - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Gemensam avfallsbehållare - ansökan om tillstånd att få använda


Blankett (pdf)PDF

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf)PDF


Bostäder

Namn

E-tjänst

Blankett

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Bostadsanpassningsbidrag - Fullmakt


Blankett (pdf)PDF

Tomtkö - anmälan till tomt- och småhuskö

E-tjänst med e-idBygga nytt, ändra eller riva

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om bygglov


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om bygglov

Ifyllningsbar pdfPDF


Anmälan ej bygglovspliktiga åtgärder 

Ifyllningsbar pdfPDF

Blankett (pdf)PDF

Ansökan om förhandsbesked


Blankett (pdf)PDF

Installation av eldstad

Ifyllningsbar pdfPDF

Blankett (pdf)PDF

Anmälan kontrollansvarig

Ifyllningsbar pdfPDF

Blankett (pdf)PDF

Inventering av miljöfarligt avfall


Blankett (pdf)PDF

Begäran om planbesked


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om strandskyddsdispens


Blankett (pdf)PDF

Tomtkö - anmälan till tomt- och småhuskö

E-tjänst med e-idEnergi och klimat

Namn

E-tjänst

Blankett

Värmepump installation för utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten eller mark - anmälan


Blankett (pdf)PDF

Värmepump installation - grannintyg


Blankett (pdf)PDF


Djur och lantbruk

Namn

E-tjänst

Blankett

Animalieproduktion - anmälan


Blankett (pdf)PDF

Djur inom detaljplanelagt område - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Spridning av stallgödsel och urin - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur


Blankett (pdf)PDF


Hälsoskydd och inomhusmiljö

Namn

E-tjänst

Blankett

Cistern - anmälan om installation/avinstallation


Blankett (pdf)PDF

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Värmepump för utvinning av värme ur grundvatten,
ytvatten eller mark - anmälan installation


Blankett (pdf)PDF

Värmepump - installation av - grannmedgivande


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel


Blankett (pdf)PDF


Livsmedel

Namn

E-tjänst

Blankett

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf)PDF

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf)PDF

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf)PDF

Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning


Blankett (pdf)PDF

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Vatten och avlopp

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Avloppsansökan/anmälan om inrättande eller

ändring av avloppsanordning med eller utan
ansluten vattentoalett


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp - infiltration/markbädd - utförandeintyg med kontrollplan -


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp (sluten tank) - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp - minireningsverk med efterföljande infiltration - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf)PDF

Servisanslutning och byggvatten till kommunalt vatten och avlopp - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Utförandeintyg-kontrollplan minireningsverk-markbädd


Blankett (pdf)PDF

Vattenmätarställning - avläsning

E-tjänst med inlogg (kundnr)


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida