Bygga, bo och miljö

Kontakta oss

Kontakt

Bygga, bo och miljö

Vill du ställa dig i tomtkö eller söka studentbostad? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, byggande, vatten och avlopp.

Avfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Hushållsavfall kompostering  - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf)PDF

Omhändertagande av latrin, urin, fosforbindande material - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Slamavskiljare ändrat tömningsintervall  - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Slam från egen avlopssanläggning - ansökan om att omhänderta


Blankett (pdf)PDF

Sophämtning befrielse från - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Gemensam avfallsbehållare - ansökan om tillstånd att få använda


Blankett (pdf)PDF

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf)PDF

Bostäder

Namn

E-tjänst

Blankett

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Bostadsanpassningsbidrag - Fullmakt


Blankett (pdf)PDF

Lägenhetsregister - Flerbostadshus inklusive specialbostäder - ajourhållning


Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Lägenhetsregistret - småhus inklusive fritidshus - ajourhållning

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Tomtkö - anmälan till tomt- och småhuskö

E-tjänst med e-idBygga nytt, ändra eller riva

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om bygglov


Blankett (pdf)PDF

Anmälan ej bygglovpliktiga åtgärder 

 

Blankett (pdf)PDF

Ansökan om förhandsbesked


Blankett (pdf)PDF

Installation av eldstad

 

Blankett (pdf)PDF

Anmälan kontrollansvarig


Blankett (pdf)PDF

Inventering av miljöfarligt avfall


Blankett (pdf)PDF

Begäran om planbesked


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om strandskyddsdispens

 

Blankett (pdf)PDF
Tomtkö - anmälan till tomt- och småhuskö

E-tjänst med e-idEnergi och klimat

Namn

E-tjänst

Blankett

Värmepump installation för utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten eller mark - anmälan


Blankett (pdf)PDF

Värmepump installation - grannintyg


Blankett (pdf)PDF


Djur och lantbruk

Namn

E-tjänst

Blankett

Animalieproduktion - anmälan


Blankett (pdf)PDF

Djur inom detaljplanelagt område - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Spridning av stallgödsel och urin - ansökan


Blankett (pdf)PDF

 

Hälsoskydd och inomhusmiljö

Namn

E-tjänst

Blankett

Cistern - anmälan om att tagits i bruk


Blankett (pdf)PDF

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Värmepump för utvinning av värme ur grundvatten,
ytvatten eller mark - anmälan installation


Blankett (pdf)PDF

Värmepump - installation av - grannemedgivande


Blankett (pdf)PDF


Vatten och avlopp

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Avloppsansökan/anmälan om inrättande eller

ändring av avloppsanordning med eller utan
ansluten vattentoalett


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp - infiltration/markbädd - utförandeintyg med kontrollplan -


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp (sluten tank) - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf)PDF

Anläggande av avlopp - minireningsverk med efterföljande infiltration - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf)PDF

Servisanslutning och byggvatten till kommunalt vatten och avlopp - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Utförandeintyg-kontrollplan minreningsverk-markbädd


Blankett (pdf)PDF

Vattenmätarställning - avläsning

E-tjänst med inlogg (kundnr)

 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida