Välkomna på medborgardialog om
lokalutredning Horns skola och förskola

Måndagen den 21 augusti 2023 bjuder bildningsnämnden in till dialog om framtida lokaler för skola och förskola i Horn. Vi välkomnar då vårdnadshavare och andra intresserade medborgare att diskutera och ställa frågor om utredningen.

Bakgrund till dialogen är att nuvarande tillfälliga bygglov för förskolan i Horn går ut år 2025. En fortsatt förskoleverksamhet på nuvarande plats kräver en ny detaljplan vilken i sådana fall behöver påbörjas snarast för att hinna bli klar i tid.

Vid bildningsnämndens sammanträde i juni har en utredning kring olika handlingsalternativ presenterats. I utredningen redogörs för olika alternativ för hur befintliga lokaler i Horn kan användas och hur förutsättningar för samordning mellan verksamheterna kan skapas.
Utredningen har även skickats på remiss och vårdnadshavare/allmänhet ges genom denna medborgardialog möjlighet att komma med synpunkter på utredningen.

Vid dialogmötet kommer företrädare för bildningsnämnden och dess förvaltning att delta. Vårdnadshavare och övrig allmänhet kommer då att ges möjlighet att diskutera samt ställa frågor om utredningen.

Denna medborgardialog kommer att utgöra en del i det beslutsunderlag som kommer att ligga till grund för bildningsnämndens kommande beslut i ärendet. Du kan ta del av utredningen här:

Medborgardialogen äger rum måndagen den 21 augusti i matsalen, Horns skola. På grund av det stora intresset kommer vi att dela upp deltagarna på tre separata starttider under kvällen. Maxantal är 50 personer per tillfälle, totalt 150 personer. Varje tillfälle inleds med en 30 minuters presentation i matsalen, därefter sker fortsatta diskussioner i mindre grupper i cirka 90 minuter.

Du anmäler dig till en av tiderna via länkarna nedan (varje person får delta vid ett pass).

 

För deltagande krävs föranmälan, sista anmälningsdag är den 16 augusti. Anmälan görs för en person per formulär. Vid eventuella frågor eller om du önskar lämna synpunkter skriftligen kontakta bn@kinda.se eller kommunens växel telefon 0494-190 00 .

Om samtliga tider är fullsatta, eller du inte kan närvara på någon av de lediga tiderna, har du möjlighet att lämna intresseanmälan här.