• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Snöröjning och gångbanerenhållning

Gatuenheten ansvarar för vinterväghållningen i Kisa och Rimforsa samhällen. I övriga tätorter har respektive vägförening ansvaret. På allmänna vägnätet (genomfartsleder mm) är det Trafikverket som ansvarar.

Kontaktuppgifter

Trafikverkets entreprenör i Kisa 08-404 10 00
Gatuenheten 0494-190 54, 0494-190 48
Vägföreningen i Horn 070-432 72 39
Vägföreningen i Hycklinge 070-353 73 61
Vägföreningen i Björkfors 070-671 19 66
Rimforsa samhälle 070-378 35 68 (Entreprenör)
Snöröjning påbörjas vid ca 8-10 cm snödjup (torr snö). Vi prioriterar gång- och cykelvägstråk, vissa
industrivägar, branta backar och busstrafikerade ytor framför till exempel bostadsgator. Detta kan innebära att vissa gator inte får snöröjt och halkbekämpat förrän upp till 24 timmar efter avslutat snöfall.

Gångbanerenhållning

Vi påminner om att fastighetsägare inom planlagda områden är skyldiga att svara för renhållning och snöröjning av gångbanan framför fastigheten. Sandningssand hämtas kostnadsfritt på följande platser:

  • vid kommunens förråd i Kisa
  • invid industrihotellet Industrivägen i Rimforsa
  • i Horn vid korsningen Flarkavägen/Industrivägen (samma plan som återvinningsstationen)
  • i Hycklinge vid före detta skolans område
  • i Björkfors vid G:a Landsvägen mittemot skolan

På vissa platser, där vi erfarenhetsmässigt vet att behov finns, har vi placerat ut sandlådor. Använd
sanden i dessa om vi inte hinner ut i tid. Tala om för oss när de behöver fyllas på.

Parkering

Bilförare uppmanas att inte parkera bilen på sådant sätt att det hindrar vinterväghållningen.