Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2021 är här

Vi vill rikta ett stort tack till er som under 2021 deltagit i den nationella medborgarundersökningen. Svaren som inkommit är värdefulla och utgör ett viktigt underlag för kommunens vidare arbete att göra Kinda till en bra plats att leva och bo på.

Totalt har 1000 Kindabor erbjudits möjligheten att besvara enkäten under 2021. Av dem har 407 personer valt att svara vilket utgör en svarsfrekvens på 41%. Detta är i linje med Kinda kommuns svarsfrekvens för tidigare års undersökningar samt genomsnittet för Sveriges deltagande kommuner.

Mer information om medborgarundersökningen finns på SCB:s webbsida

Resultatet av enkäten

En presentation av Kindas resultat har under februari och mars 2022 genomförts för förtroendevalda och kommunledningen. Ett urval av resultatet visar att:

95% av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

69% av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

61% av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

13% av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter

Parallellt med att resultatet ifrån medborgarundersökningen presenteras så genomförs även en analys med övriga nyckeltal i kommunen i syfte att stärka och utveckla kommunens förmåga att leverera tjänster och service av god kvalitet.

Hela medborgarundersökningens resultat för Kinda kommun går att ta del av på Koladas webbsida.