Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunstyrelsens sammanträde 30/9

Kommunstyrelsens sammanträde den 30/9 handlade bland annat om det pågående budgetarbetet, tilläggsanslag till investering Rimforsa vattenverk och uppföljning av motioner 2019.

Sammanträdet inleddes med upprop och val av protokolljusterare. Därefter redovisades det pågående budgetarbetet i de olika nämnderna. Nämnderna arbetar nu med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att kunna hålla budget 2020.

Prognosen i den månadsvisa budgetuppföljningen för kommunen visar ett underskott på -3,8 miljoner för år 2019. Vi ser bland annat att det är placeringar och interkommunala ersättningar som påverkar resultatet. Interkommunala ersättningar kommer att fortsätta att öka på grund av större elevkullar. Gällande placeringar finns specifik åtgärdsplan framtagen och kartläggning genomförs för att ge underlag för strategiska beslut framåt.

Kommunfullmäktiges utvecklingsområde för god livsmiljö var sedan i tur för information och här berättades bland annat om nuvarande läge, behov och utmaningar framöver. En kortare presentation över vad som görs idag framfördes också. Bland annat arbetar kommunen aktivt med KinBRÅ (det lokala brottsförebyggande rådet), en trygg och bra skola för att förebygga utanförskap, Ta pulsen på Kinda (Kommunens satsning för att få in mer rörelse hos alla barn och elever inom förskola och skola).

Kommunstyrelsens verksamhetsområde information och kommunikation var näst i tur och här fick kommunstyrelsen en kort genomgång om det pågående arbetet inom området och även framtida utmaningar. Bland annat berättades om kommunens pågående arbete med tillgänglighet via webben och även det fortlöpande arbetet med intranätet.

Beslutsärenden till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yrkandet om tilläggsanslag till investering Rimforsa vattenverk. Kommunstyrelsen ställer sig även bakom uppföljning av motioner 2019 och skickar båda ärendena vidare till kommunfullmäktige. Uppföljningen visar att kommunkansliet har tagit fram en förteckning över ej färdigberedda motioner per 2019-09-09. Förteckningen omfattar totalt 3 motioner, varav ingen motion är över ett år gammal. Sedan föregående redovisning har 12 motioner slutbehandlats av kommunfullmäktige och av de återstående finns förslag till svar klara för två av dessa.

Beslutsärenden kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avveckla arbetsgruppen för mark- och bostadsfrågor då gruppen slutfört sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen tar emot aktuella delgivningar och delegationsärenden.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida