Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunstyrelsens sammanträde 28/10

På kommunstyrelsens sammanträde den 28/10 behandlas bland annat taxor och avgifter, delårsrapporten, effektiviseringar av kommunkoncernens lokaler, inriktningsbeslut gällande utträde ur kommunalförbundet ITSAM.

Delårsrapport
Delårsrapporten visar ett minusresultat på 3,8 miljoner i prognos för helåret.

Krisberedskapsplan för 2020-2021
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 som träffats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det bestämt att varje kommun ansvarar för att ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Effektiviseringar av kommunkoncernens lokaler
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett politiskt uppdrag att se över hur vi kan nyttja våra lokaler på ett så effektivt sätt möjligt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. En helhetslösning ligger nu som förslag vilken påverkar flera verksamheter och kommer att leda till samordningsvinster inom förvaltningarna, vilket i sin tur leder till minskade driftkostnader och en möjlighet att vidareutveckla verksamheterna. Vi ser också att detta kommer att underlätta vårt uppdrag gentemot medborgarna och ge förutsättningar för ännu högre kvalitet i våra tjänster. De verksamhetslokaler som påverkas är hemtjänst och hemsjukvård som kommer att flytta till Stjärnebo, där de kommer vara tillsammans med myndighetsutövning och öppenvård som är där idag. Detta leder till lediga lokaler på Kindagård där Kinda lärcentrum (där AMI:s tidigare verksamhet numera ingår) och öppna förskolan kommer att flytta in. På Kindagård ser vi därmed en möjlighet att caféverksamheten kan hålla öppet på vardagar, vilket har varit ett önskemål från de boende. Seniorverksamheten och blåklintens dagverksamhet kommer även fortsättningsvis vara kvar på Kindagård. En eventuell ombyggnad och flytt planeras att vara klar till årsskiftet 20/21 under förutsättning att erforderliga beslut tas. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 11/11.

Inriktningsbeslut gällande utträde ur kommunalförbundet ITSAM
Under sammanträdet kommer även ett förslag från koalitionen behandlas gällande inriktningsbeslut för att Kinda kommun ska lämna ITSAM. Koalitionen föreslår att kommunfullmäktiges presidium ska inleda dialog med övriga kommuner om utträde för Kinda kommun ur kommunalförbundet ITSAM.

Handlingar till sammanträdet finns att läsa här.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida