Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten mellan Rimforsa till Krågedal har Kinda kommun tagit fram ett planprogram som har undersökt olika förslag på sträckningar för en ny gång- och cykelväg. Rimforsa växer med nya bostäder söderut längs med Kalmarvägen (väg 603) och idag saknas det en gång- och cykelväg från Rimforsa tätort och söderut.

En gång- och cykelväg mellan Rimforsa tätort och Krågedal pekas i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa ut som en viktig länk som saknas för att få ett trafiksäkert och sammanhängande gång- och cykelnät.

Förutom att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten bidrar en gång- och cykelväg med att motverka klimatförändringar, förbättra förutsättningar för en bättre folkhälsa och öka möjligheten för hållbara transportsätt.

- För att möjliggöra tidiga synpunkter på möjliga sträckningar har nämnden valt att inleda denna process med ett planprogram. Vi ser fram emot stort lokalt engagemang för att möjliggöra bästa möjliga placering. Planprogrammet ska utmynna i en inriktning för vidare detaljplanering. När kommunen växer måste infrastrukturen följa med, säger Mikael Österling, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (L).

Nu har markägare vid planprogramsområdet och Kinda kommuns invånare möjlighet att tycka till om de föreslagna alternativa sträckorna som presenteras i planprogrammet innan Kinda kommun ska välja inriktning. Detta görs under samrådstiden som pågår från den 7 februari till den 20 mars genom att synpunkter lämnas skriftligt till kommunen.

Vid frågor kontakta handläggare Erika Kindvall, 0494-190 00 eller erika.kindvall@kinda.se

Bild på en vuxen man som cyklar tillsammans med två barn