• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Fördjupad översiktsplan Rimforsa till beslut

Tisdag 26 mars 2019 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka den fördjupade
översiktsplanen för Rimforsa. Översiktsplanen går nu vidare till Kommunstyrelsen och
sedan till Kommunfullmäktige för antagande. Därmed är ett gediget planeringsarbete i mål.

Planen omfattar Rimforsa tätort med omnejd och redovisar hur den befintliga strukturen i
samhället kan förstärkas och hur obebyggda markområden i anslutning till orten kan
utvecklas.

Mikael Österling, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: ”Den framtidsbild för Rimforsa
som fördjupade översiktsplanen målar upp är en varierad bebyggelse med både
flerbostadshus, småhus och gruppboende. Planen utgör ett kraftfullt verktyg för att
Rimforsa ska kunna utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser.”

Med sitt gynnsamma geografiska läge har Rimforsa stor potential att agera tillväxtmotor för
Kinda kommun. Planen skapar förutsättningar för tillväxt i och omkring Rimforsa men
kommer att gynna hela Kinda kommuns näringsliv och befolkning.

Bita Almasian, Samhällsbyggnadschef: ”Det pågår redan nu detaljplanearbete för både nya
bostadsområden och en ny och större skola i Rimforsa. Intresserade byggherrar har hört av
sig och är intresserade av att vara med och bidra till att genomföra visionerna i Rimforsa. Vi
kommer att jobba utifrån en strategisk genomförandeplan för att utveckling och utbyggnad
av Rimforsa ska kunna ske strukturerat och kontrollerat.”

Kartskiss