Kindas resultat i öppna jämförelser

Frågorna gick ut till samtliga personer som har stöd, i form av hemtjänst eller särskilt boende, i april 2019. Resultatet visar bland annat att 100 %, av de som besvarat frågorna, på Västerliden är nöjda med matsituationen och personalens bemötande.

Hemtjänst

I undersökningen valde 133 personer att svara vilket motsvarar 65 % av personer som har hemtjänst. Av dessa är 93 % nöjda med hemtjänsten, jämfört med riket på 88 % och Länet på 89 %. De två frågor där vi får låga resultat handlar om möjligheten att välja utförare och att veta var brukaren ska vända sig för att framföra synpunkter. Första frågan beror på att vi inte har några privata utförare i dagsläget och andra frågan är något vi kommer arbeta vidare med för att förtydliga.

Glädjande är att vi behåller vårt goda resultat från förra året gällande hur bemötandet upplevs (98 %), man är trygg hemma med stöd av hemtjänst (91 %) och personalen tar hänsyn till individens egna åsikter och önskemål (91 %). Även andelen som uppfattar att personalen har tillräckligt med tid ligger högre i Kinda i jämförelse med Östergötland och landet (Kinda 91 %, Östergötland 84 %, Sverige 82 %) Detsamma gäller avseende förtroendet för personalen. (Kinda 95 %, Östergötland 90 %, Sverige 90 %).

Särskilt Boende

Gällande särskilt boende har vi en lägre svarsfrekvens än förra året och det är endast 46 % som valt att svara.

Kinda har mycket bra resultat i att få plats på önskat äldreboende (97 %) i jämförelse med länet och landet (87 %)

De svarande trivs med sitt rum och de allmänna utrymmena och resultat för möjligheten att komma ut samt trivseln med utomhusmiljön har ökat jämfört med förra året. Äldreomsorgen i Kinda har haft förbättringsarbete kopplat till utemiljö vilket glädjande visar sig i förbättring.

De försämringar som framkommit gäller främst möjlighet att få kontakt med läkare men även upplevelsen av att känna trygghet och förtroende. Detta är områden vi kommer arbeta vidare med. Sammantaget innebär det att vi backar i totalupplevelse av äldreboendet.

Stolta ser vi att boende på Västerliden har en positivt hög bedömning av sitt boende, bland annat säger 100 % av de som svarat på Västerliden att de är nöjda med matsituationen samt med personalens bemötande.

Här kan du läsa hela undersökningen