Rimforsa 9:62

Den 22 juni 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ändring av detaljplanen för Rimforsa 9:62. Kommunen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen som nu är ute på samråd. Samrådstiden pågår under tiden 5 januari – 28 januari 2022 och under den perioden kan den som vill lämna synpunkter på förslaget.