Rimforsa 1:49

Den 11 september 2017 beslutade kommunen att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 1:49 nordväst om centrala Rimforsa. Just nu är detaljplaneförslaget ute på samråd. Samrådstiden pågår under tiden 13 december 2021 till 6 februari 2022 och under den perioden kan den som vill lämna synpunkter på förslaget.