Inventering av enskilda avlopp

I Kinda kommun finns över 2200 enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen årlig tillsyn och inventering av befintliga anläggningar. Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

Under sommaren 2022 fortsätter inventeringen av enskilda avlopp i Björkern/Åsunden,Tidersrum, Glypen och Svalsjö. Berörda fastighetsägare har fått hem ett informationsbrev om inventeringen.

Vet du redan nu att avloppet inte uppfyller gällande krav kan du undgå inventeringen och istället direkt skicka in en ansökan om att anlägga en ny avloppsanläggning. Kontakta miljöavdelningen för mer information. Om någonting är oklart eller om ni har några andra frågor går det bra att kontakta oss via kommunens växel 0494-190 00.

Mer information om enskilda avlopp och anmälnings- och ansökningsblanketter finns här. Bra information om enskilda avlopp finns på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. som är en nationell kunskapsbas om enskilda avlopp som vänder sig till fastighetsägare, entreprenörer och intresserad allmänhet.

inventering av enskilda avlopp