Upprustning och modernisering av Idrottsplatsen Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Upprustning och modernisering av Idrottsplatsen Kisa

Beskrivning av förslaget:

Idrottsplatsen i Kisa behöver få en upprustning och modernisering för att motsvara dagens behov. Idag håller A-planen inte godkända mått och är mycket regnkänslig vilket gör det omöjligt både att bedriva matcher och träning på den.

Gamla byggnaden är dåligt underhållen och är i det närmaste utdömd. Det finns bland annat fukt inbyggt i golvet vid duschen. För att få en bra och ändamålsenlig Idrottsplats vill jag därför att:

Gamla huset rivs och ersätts med ett nytt hus med ändamålsenliga omklädningsrum och hygienlokaler samt med en verkstads och förrådsdel.
A-planen förlängs och breddas så den får godkända mått. Att den beläggs med konstgräs samt förses med godkänd belysning. Detta gör att den blir betydligt mer slitstark och därmed kan användas nästan året om. Konstgräsplaner beräknas ha en användningstid på upp till 2000 timmar/år. Det frigör även en del inomhustider då flera kan träna utomhus större del av året.
Friidrottsdelen flyttas till Värgårdsskolan med löparbana, kastringar mm.
Projekteringsmedel till ovanstående tas snarast fram så projekteringen kan påbörjas och vara klar kring halvårsskiftet 2012 så att projektet ska kunna igångsättas i början av oktober 2013.
Att projekteringen redan från början sker i nära samarbete med berörda föreningar
Vill samtidigt påpeka att jag inte är negativ till tjänstemannaförslaget angående flytt av Idrottsplatsen till Värgårdsskolan och Kullaparken. Men förslaget har många oklarheter och negativa sidor:

Splittring av KBK:s verksamhet i en ungdomsdel och en seniordel.
Antalet planer inte tillräckligt. Ska KBK dra ner på verksamheten och utestänga vissa?
Markförhållandena vid Värgårdsudde oklara, sankmark? Räcker markytan till?
Inga kostnadsberäkningar gjorda, kan sluta var som helst.
Ingen tidsplan. Vad innebär exempelvis ett överklagande? Behövs det bygglov eller någon planändring? Var hamnar vi tidsmässigt?
Att samarbetet vid framtagandet av förslaget med berörda föreningar varit dåligt.
Ska också påpeka att det finns positiva saker i förslaget:

Vi får en bättre trafiksituation genom att Enebybacken kommer bort.
Bättre möjligheter för Fotbollsklasserna på Värgårdsskolan.
Kisa bollklubb har idag 13 ungdomslag i mellan åldrarna 6-18 år, cirka 200 ungdomar. Vad kostar det kommunen om dessa blir sysslolösa och bara någon faller ur ramen?

Förslaget insänt av Bo Ohlsson

Förslaget röstbart mellan 25 november 2011-24 januari 2012

Total antal röster under tiden: 633 st

Återkoppling av förslaget:

Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll under 2012 ett uppdrag av kommunstyrelsen att utreda framtida lokalisering av den verksamhet som idag bedrivs på Kisa IP, med andra ord ,Fotboll och Friidrott.

Nämnden har överlämnat förslag på framtida lokalisering till Kommunstyrelsen. I arbetet har berörda föreningar samt BUN deltagit i utredningen.

I övrigt hänvisas till denna utredning.

Jerker Carlsson
Förvaltningschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida