Längdsskidspår

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Längdsskidspår

Utöka längdskidspåret i Tolvmannabacken. Det som finns idag är ju inget vidare ganska, smalt kurvigt och brant är det som finns idag. Göra ett längre och bredare, som är lite mera anpassat för skidåkning. Går ju springa på det också på sommaren.

Förslaget insänt av Donny Johansson.

Förslaget röstbart 18 april - 17 juni 2013

Totalt antal röster under tiden: 7 st

Återkoppling på förslaget:

Svar på Kindaförslag avseende längdskidspår vid Tolvmannabacken:

Området kring Tolvmannabacken och Föllingsö har varit traditionell skidterräng sedan 1950 -talet.1967 anlades elljusspåret och förlängdes på 1980 -talet till nuvarande sträckning.

Spåret som är 2800 m sträcker sig längs gamla stig - och vägsträckningar och innehåller till vissa delar både mot och medlut. Sträckningen bedöms som medelsvår, men vid snabba fören kan ett par nedförsbackar upplevas som svåra. Det finns dock bra möjlighet och utrymme till kunna utöva skidteknik för att minska på farten vid dessa platser. Under de senaste två åren har förbättringar gjorts för att bland annat ge möjlighet för att snö kan komma ner på spåret och inte hamna på överhängade träd, samt förbättra underlaget för att passa både vinter som sommarträning. Vidare har belysningsstolpar besiktats och utbytts där så var behövligt. På sikt kommer belysningsarmaturen att utbytas. Spårets sträckning ligger i huvudsak på mark som tillhör Svenska Riddarhuset. Riddarhuset har avtal med länsstyrelsen avseende Föllingsö Odlingslandskap och Kinda kommun har avtal avseende spårets sträckning. Viss hänsyn måste tas av de anledningarna. Föllingsöområdet är klassat som riksintresse och därmed måste särskilda hänsyn tagas och det gäller då också det rörliga friluftslivet.

Kisa Sportklubb har sedan spårets tillkomst haft ersättning av Kinda kommun för att sköta spåret under hela året. Föreningen äger rätt att genomföra tävlingar i spåret. Klubben skall vid tjänligt före och snötillgång försöka förlänga skidspåren där så är möjligt. Kisa Sportklubb har tack vare de senaste fina vintrarna lyckats mycket väl med att både sköta elljusspåret men också färdigställa längdskidspår på odlingslandskapets områden. Detta har varigt möjligt tack vare tillmötesgående markägare och arrendator samt inte minst ett hängivet intresse från några klubbmedlemmar som lagt ner ett mycket stort antal arbetstimmar för att göra detta möjligt.

En eventuell utbyggnad av Swedish Tissue kan komma att påverka elljuspårets nuvarande sträckning. Viss rekognosering har skett av Kultur och fritidsförvaltningen och Kisa Sportklubb. Men eftersom inga definitiva besked har lämnats avseende en framtida utbyggnad så är det för närvarande endast på idéstadiet. Under vintern har dialog förts med Östergötlands Skidförbund avseende eventuell satsning på konstsnöspår.

Idén är god och kommer utredas i samarbete med Sportklubben, Skidförbundet och förhoppningsvis ägaren till Tolvmannabacken. Under den nu just avslutade vintersäsongen har förvaltningen erhållit flera positiva och tacksamma ord hur bra KSK skapat fina skidspår. Skidåkning med hög klass gick att genomföra under hela påskhelgen 2013.

Med vänlig hälsning

Kultur och fritidschef
Jerker Carlsson

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida