Förslag om laglig graffitivägg i Kinda

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Förslag om laglig graffitivägg i Kinda

I Kinda finns små möjligheter för graffitimålare att öva och praktisera sin konstform. Graffitimålning kräver ofta stora ytor men framförallt bra ventilation. En del av graffitin är att uppföra det på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Idag finns inga sådana lagliga ytor i Kinda. Oönskade konsekvenser blir att väggar målas som inte får målas och att klotter dominerar i samhället. Så som det gör i gångtunneln vid Kulla.

Ett sätt att tackla problemet på andra platser har varit legala graffitiväggar, graffitiskolor och utställningsverksamhet. Syftet har inte varit att få graffitin att försvinna utan mer att begränsa skadeverkningarna, så kallad "harm reduction", samt att aktivt stödja den konstnärliga komponenten. Ett inslag i metoden är att man vill etablera en dialog med ungdomarna i graffitikulturen. För närvarande existerar ett trettiotal lagliga graffitiväggar runt om i Sverige. Vi tror att detta skulle kunna fungera i Kinda och med tanke på att man nu även undervisar Streetart på Liljeholmen och en kvällskurs i Ungdomshuset/Kåken så har vi en möjlighet att locka från ”skadegörelse” till intresse för konstformen.

Vårt förslag är att kommunen upplåter ytan i Kulla-tunneln till graffitimålning. FAUKs /(Föreningen för Alternativ Ungdomsverksamhet i KInda) graffiti-grupp ansvara för att se till att inget otillbörligt skrivs på väggarna och även att det hålls snyggt och städat vid tunneln, detta sker vid regelbundna kontroller av området. Något som behövs är två papperskorgar, en för spray-burkar och en för vanligt skräp. Graffitigruppen kan även se till att de tomma burkarna kommer till avfallsanläggningen. Två gånger om året målar väggarna vita men där emellan får väggarna vara ”levande”, man målar över, lägger till osv…

Förslaget insänt av Robin Ekberg.

Förslaget röstbart mellan 22 november 2012 - 21 januari 2013

Totalt antal röster under tiden: 143 st.

Återkoppling på förslaget:

Undertecknade har tagit del av skrivelsen från Robin Ekberg avseende att få tillstånd att nyttja gång/ cykel tunneln i anslutning till Eksjövägen / Kullparken i Kisa samhälle som graffitivägg.

Vi tycker Robins idé är god.

Att utföra graffitikonst har blivit ett uttryckssätt som kommit för att stanna.

Om det utförs på ett värdigt sätt och att det finns enkla förhållningsregler, tidsintervall för ommålning samt omhändertagande av skräp så anser vi att aktuell tunnel mycket väl kan nyttjas till ändamålet.

Vi vill dock utöka antalet platser till tre, nämligen med vägtunneln under Rv 23/ 34 i Rimforsa samhälle samt gång och cykeltunneln under Rv 135 vid Ådala i Horn.

Vid samtal med ungdomslotsen är föreningen FAUK beredd att ta ansvar för att ungdomar får vetskap om att det är tillåtet att uttrycka sig konstnärligt på dessa platser men även att rasistiska, sadistiska, diskriminerade eller andra olämpliga uttryck är förbjudet och kommer att övermålas så snart det blivit känt.

Föreningen är beredd att ta på sig sådant ansvar liksom övermålning vid lämpliga intervaller. Kommunens kontaktperson är arbetsingenjör Gatuenheten. Gatuenheten tillhandhåller färg för övermålning.

Vi anser inte det är lämpligt att placera ut fler papperskorgar vid aktuella platser utan vi uppmanar föreningen att informera de framtida konstnärerna att man efter fullgjort uppdrag också tar med sig sprayburkar eller dylikt tillbaka till återvinningsstationerna.

Vi anser att det är vår skyldighet som vuxna att påpeka den enskildes ansvar för miljön.

Vi uppmanar föreningen att kontakta arbetsingenjör Gatuenheten för konkreta samtal i frågan.

Med detta svar välkomnar vi en uppfräschning av dessa platser och vi gör den bedömningen att det kommer att accepteras och bemötas positivt av en bred allmänhet av våra kindamedborgare.

Roger Erlandsson
Arbetsingenjör Gatuenheten

Jerker Carlsson
Kultur och fritidschef

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida