Väsby branter naturreservat 

Naturreservat med nästintill helt obrukad skog.

Större delen av reservatet är täckt av tall och granskog men det finns finns enstaka lindar och ekar i mullrikare skrevor. Det finns även en del sumpskog i de låglänta delarna och även en liten göl. Kombinationen av fuktiga områden och skog som har fått vara orörd länge i de blockiga branterna gör att förutsättningarna för mossor, lavar och svampar är mycket god. I området finns till exempel lunglav, bombmurkla och dunmossa som alla är ovanliga och hotade arter.

Området kan vara svårtillgängligt på grund av den rikliga blockförekomsten och branterna. Det finns dock en anlagd stig för dig som kan tänka dig att kliva över stock och sten.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se