Trollgölen naturreservat 

Naturreservat ligger högt i terrängen, 190 meter över havet. Här finns barrskogsklädda och branta, blockiga sluttningar med inslag av tvära stup.

Skogarna vid Trollgölen är typiska för Kindaterrängen. Det är starkt kuperat och präglas av ett par markerade sänkor som inramas av bergsväggar. Här finns gammal barrskog och blandskog med inslag av ädellövträd. Från Trollgölen rinner en bäck ut genom en lövsumpskog med al och ask. Här och var rinner källor fram. Området som helhet innehåller en stor mångfald miljöer där bland annat fuktgynnade mossor trivs.

En lång tids orördhet har även gjort att mängden död ved börjar bli stor. Spåren efter ett torp minner om gångna tider då ängsbruk förekom i anslutning till våtmarkerna. För att få mer odlingsbar mark har Trollgölen sänkts genom dikning men efter 1940-talet har mycket liten påverkan skett. I närheten av Trollgölen finns flera andra naturreservat.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Närmaste parkeringsplats och informationsskylt finns vid Högstugans naturreservat nordväst om Trollgölen och därifrån får du ta dig till fots drygt 600 meter genom terrängen för att komma fram till Trollgölen. Ingen markerad vandringsled finns utan du behöver orientera dig fram på egen hand.