Törnevik naturreservat 

På vägen mellan Rimforsa och Nykil ligger Törneviks naturreservat.

Törneviks småkulliga landskap med torra krön, fuktiga svackor och översilningsstråk har särdeles höga naturvärden vad gäller floran av kärlväxter och svampar. Området är ett av länets allra rikaste för rödlistade växter i slåttermarker och betesmarker. Hit hör de mycket sällsynta och hotade blommorna finnögontröst, späd ögontröst och tidigblommande fältgentiana. Över fyrtio olika hävdgynnade växtarter samsas om utrymmet och av dessa finns bland annat ormrot, klasefibbla, kattfot och sommarfibbla i stort antal.

På slutet av 1800-talet var större delen av reservatet slåttermarker med spridda lövträd. De grova ekar som du idag kan imponeras av i betesmarkerna, bör ha varit pampiga redan då. Under 1900-talets senare del har de forna slåttermarkerna istället betas av nötkreatur och får. Efterhand växte dock de västra delarna igen med skog. Men under 2010-talet restaurerades stora delar till trädklädd betesmark.

De blockrika branterna i nordväst är gammal utmark som förr betades. Då stod träden glesare men idag är de skogar med blandade trädslag, hasselbuskar och en typisk lundflora. Även de äldre lövträdsmiljöerna i området har spännande saker att visa upp. Här lever den pampiga skalbaggen ekoxe och på lövträdens bark finns rödlistade lavar. I de bördiga lundarnas halvskugga hittar ormbär, trolldruva och springkorn sin hemvist.

För dig som besökare

Reservatet är väl värt ett besök om du vill möta odlingslandskapets unika växter, lavar och insekter. Eller om du vill uppleva det böljande landskapet i reservatet och dess omgivning som formades under istidens slutskede och strax därefter. Reservatet har inga friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se