Toppkullaberget naturreservat 

Toppkullaberget utgörs av ett brant långsträckt berg, klätt med gammal tallskog.

Toppkullaberget höjer sig över Bringesån och sjöarna Övre Föllingen och Lillsjön. Reservatet präglas av tallhällmarker, ofta med berg i dagen och rikligt med gamla tallar. Nedanför berget ingår också andra skogstyper som blandskogar, sumpskogar granskogar och lövskogar med asp och ädla lövträd.

Utspritt i barrskogen finns död ved i olika nedbrytningsstadier, värdefulla miljöer för många insekter, vedsvampar, lavar, mossor och hackspettar.

För dig som besökare

I Toppkullabergets naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området på "egen hand". Den som lyckas ta sig upp på berget får vida vyer över sjöarna och det närliggande naturreservatet Hylta bränder.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se