Tolångens naturreservat 

Tolångens naturreservat ligger otillgängligt vid vägs ände i Gaddstigens kronopark.

Naturreservatet ligger vid Tolångens södra strand och domineras av lövrik blandskog där asp och gran dominerar med inslag av tall, björk, lind, ek och lönn. Marken är relativt svårframkomlig och mot sydost finns även en rasbrant med lodytor. Ädellövträden är en rest från tidigare perioders mer ljusöppna skogar som förr betades med nötkreatur.

Floran är i större delen av reservatet rik med flera arter som tillhör en mer krävande lundflora. Här växer till exempel myskmadra, blåsippa, vårärt, vitsippa, vippärt, gullris och det hotade gräset skogssvingel. I området finns även den sällsynta ögonpyrolan.

I området finns även många ovanliga arter av lavar och mossor som växer främst på gamla långsamt växande ädellövträd och asp. Lunglav och aspfjädermossa kan nämnas.

Stora grova och vidkroniga ekar är ovanligt i barrskogen och i det här fallet som en följd av att statens kronojägare har varit hänsynsfulla mot träden vid brukandet av skogen. I samarbete med Sveaskog (2008) har alla grova, vidkroniga ekar i reservatets västra kant frihuggits. Detta är ett område att njuta av för den riktigt äventyssugne och vane vandraren.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se