Ryda Naturreservat

Ryda naturreservat utgörs av en spännande förkastningsbrant.

Naturreservatet utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden med naturskogsartad barrskog där tall dominerarVia ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng. De flesta av områdets rödlistade och krävande arter av mossor och lavar är knutna just till ek och asp.

Kontakt

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

Besöksadress:
Ryda Gård, Björkfors