Överbo i Tjärstad

Fornborg eller ej därom tvista de lärde

Någon gång på 1950-talet ansåg några arkeologer, att detta berg hade en fornborg. Senare på 1980-talet har berget studerats närmare av fornborgsexperter och kommit till slutsatsen att det inte är någon fornborg här.

Berget ser onekligen ut som en fornborg däremot. Det har höga branter åt öster. Mot söder ligger stora stenar uppradade som murar, men det anses nu som naturliga bildningar.

Många fornborgar har för all del murformationer av naturligt ditlagda stenar, som utnyttjats som förankring för stockar och nedhuggna träd till palissader och bråtar. Så har nog inte varit fallet här. Berget har allt för låga sidor i tre väderstreck. Mot söder och mot nordväst kan du se dubbla stenrader, vilka du lätt kan tänka dig som början till försvarsanordningar.

Tyvärr är detta inga fornborg. Det skulle annars ha passat bra och varit mycket intressant. Berget ligger ju så centralt mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Här någonstans borde också ha funnits en länk i kedjan av borgar längs Åsunden. Denna trakt har alltid varit viktig och av stor betydelse. Den första bebyggelsen i Kinda under stenåldern anses ha varit här vid gårdarna Överbo-Lund-Räfstad-Hovstad-Norstad-Västersrum. Den äldsta tingsplatsen har också funnits här.

Berget är 10 m högt, 25 m över Åsunden, 110 m.ö.h. Den tänkta fornborgen är ca 40x40 m. Detta berg har ingen utsikt. Det är det enda berg i fornborgssammanhang, som är bevuxet med stor granskog. I övrigt växer gräs, grönmossa.

Det finns en del forskare och arkeologer, som anser att många fornborgar har använts för kultiskt bruk. En samlingsplats för offer eller riter av något slag. Detta berg vid heliga platserna Överbo-Lund-Räfstad skulle tänkas ha varit ett sådant. Mot söder kan du tänka dig två murar på vardera 5 m längd. Höjd 0.1-1 m. Bredd 1-4 m. Stenstorlek 0.5-1.5 m.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Berget ligger ca 200 m nordost om gården Räfstad. Det kan snarat betecknas som en moräntäckt bergrygg, och syns från bilvägen cirka 100 m in i beteshagen.