Krogsfall naturreservat

Naturreservatets marker är ett eldorado för svampar, mossor och lavar och i området trivs flera mycket sällsynta arter.

Reservatet omfattar totalt 24 hektar vilket motsvarar ytan av cirka 28 fotbollsplaner.

Skog som under lång tid undgått mänskliga ingrepp brukar kallas naturskog. Träd ligger där de fallit och nya växer upp i de luckor som bildas. Inslaget av död ved är stort och det gynnar ett myller av liv. Flera arter av svampar, insekter, fåglar, mossor och lavar är helt beroende av denna typ av skog för att alls kunna existera. Det moderna skogsbruket har reducerat andelen naturskog till en mycket liten del av det totala skogsbeståndet i Sverige. Detta medför att de livsformer som är beroende av orörd skog blir allt mer sällsynta.

Några arter som finns i Krogsfall är till exempel lunglav och kandelabersvamp.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se