Kottebo naturreservat

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på båda sidor om Ulrika-Kisavägen.

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på vardera sida om Ulrika-Kisavägen intill sjön Drögen i Östergötlands södra skogsbygd.

Terrängen är kraftigt kuperad och området innehåller ett stort antal naturtyper alltifrån höjder med mager naturskogsartad barrskog till mäktiga slänter med lövrik barrnaturskog, grov aspskog på bördig mark och ren ädellövskog med alla ädellövträdarter.

Hela 47 rödlistade arter och signalarter är påträffade i området.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se