Hökhult naturreservat

Hökhults naturreservat omfattar en nyckelbiotop, som helt ingår i naturskyddsnätverket Natura 2000.

I södra Kindas skogsbygd ligger Hökhultsberget på vars branter och terrasser det växer äldre barrskog med inslag av grov asp och knotiga ekar. De gamla träden är ett eldorado för sällsynta lavar och svampar.

Hökhults naturreservat omfattar en nyckelbiotop, som helt ingår i naturskyddsnätverket Natura 2000. Området är starkt kuperat. Den sydvästvända sidan har ett torrt och varmt lokalklimat som är mycket viktigt för en del insekter. Det är också de enstaka döda tallar som ligger där. Den nordöstra halvan av berget ligger mer skyddad. Här växer gammelgranslav och kattfotslav på granbaserna, ullticka på granlågor, skinnlav och bårdlav på de grova asparna. På de branta, fuktiga och lodräta ytorna växer rikligt, av den i Östergötland ovanliga, norrlandslaven. På mossiga stenblock kan du hitta orkidén knärot. Dessa arter berättar med sin närvaro att den här skogen är gammal, orörd och mycket värdefull.

Information

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00 
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se