Hammarberget i Slätmon

Fornborg vid Slätmon.

Det är lätt att komma upp på berget norrifrån på någon av de stigar, som går ut från den enskilda vägen Berga-Väsby. Berget är 35 m högt, 50 m över Åsunden, 135 m.ö.h.

Vegetationen är mycket gles och består av mycket enbuskar, mossa, grönmossa, gräs, lingon och ljung.
Berget slutar brant åt öster, söder och väster. Mot norr är inga branter, och där i sluttningen kan tre rader murpartier urskiljas. De övertvärar alla stigen med ett mellanrum av 15-20 m. Varje vall har en längd av ca 50 m. Murarna är mycket låga och består av enkla rader stenar lagda efter varandra. Dessa vallar har nog vid behov förstärkts med timmerbåtar.

Borgen har säkert varit en utmärkt utsiktsplats med kontroll över farlederna på Åsunden och i Storåns dalgång mot Kisa. Därför kan den också ha utgjort en länk i ett signalsystem mellan flera platser eller borgar.
Omedelbart söder om berget på sluttningen ligger i terrasser ett stort höggravfält med många stora högar.
En fornborg med ett gravfält anses tyda på en gårdsborg. Men det kan också tyda på att några krigiska förvecklingar skett i närheten, och i så fall troligen under folkvandringstiden.

Murarna är tre stycken och ganska otydliga. Murarna är vardera cirka 50 m. Höjden 0,2-0,5 m. Bredden 0,5-1,5 m.
Stenstorleken 0,4-1 m.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post: turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Hammarberget ligger vid Slätmon, mellan gårdarna Berga och Väsby. Det höga berget syns tydligt från riksvägen, där det ligger helt nära mellan landsvägen och järnvägen. Sväng vänster från rv 23/34 mot Dansbo, sedan vänster igen mot Malma. På vänster sida kommer det finnas en liten stig som leder mot gravfältet