Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden

Barrskog av naturskogsartad karaktär dominerar och inslaget av hällmarker är stort.

I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. En del områden är av ädellövkaraktär men även aspdominerade partier finns.

Skogen har en orörd karaktär och har få spår av skogsbruksåtgärder i sen tid. Vissa delar av reservatet bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

För utförligare information besök länsstyrelsens hemsida, länk nedan.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se