GRAFISKA RIKTLINJER

Alla som lever och verkar i Kinda äger varumärket Sjöriket Kinda. Allt vi gör för att öka attraktiviteten i Kinda, tillsammans eller var för sig, är att arbeta med varumärket. Du som marknadsför vår kommun mot till exempel besökare, investerare och potentiella nya medborgare kan använda dig av varumärket som verktyg i det arbetet.

När vi säger Sjöriket Kinda, är det ett varumärke vi kan kraftsamla kring och tillsammans bygga starkare. Vi vill stärka bilden av Kinda som boendekommun, besökskommun och etableringskommun. För att få så stark genomslagskraft som möjligt, så gör vi det genom samordning och gemensamt arbete. Målet är att få fler invånare, företagsetableringar och att locka fler besökare, både turister och konferensdeltagare.

Aktörer kan, oavsett bransch, använda sig och därmed stärka varumärket i sin kommunikation och marknadföring av Kinda. Kinda kommun har det yttersta ansvaret för varumärket och därför finns det riktlinjer för hur varumärket Sjöriket Kinda - vårt gemensamma varumärke ska användas.

Varumärket Sjöriket Kinda som begrepp och symbol ska användas i sammanhang som på ett respektfullt sätt stödjer Kinda i en positiv anda. Aktörer som har sin verksamhet i Kinda har möjlighet att använda varumärket Sjöriket Kinda för att förstärka området Kinda och bidra till Kindas utveckling. Genom att använda grafiska riktlinjer får vi en enhetlig bild och med gemensamma krafter ett starkare budskap.

En förutsättning för användande av varumärket Sjöriket Kindas symbol är att ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation följs: www.reklamombudsmannen.org

Kinda kommun förbehåller sig rätten att ålägga det företag/organisation/förening som nyttjar varumärket Sjöriket Kindas symbol på ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör. Användande som ensam symbol/varumärke i alla sammanhang, till exempel på produkter eller i annonser, är förbehållet Kinda kommun.