VA-policy

Kinda kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora utmaningar för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) i framtiden. För att uppnå en hållbar vatten-, avlopps- och dagvattenförsörjning i en kommun krävs en strategisk och långsiktig planering. Det är av stor vikt att VA-planeringen har en nära koppling till kommunens övergripande mål och visioner för bostadsbebyggelse, service och befolkningsutveckling.

Kinda kommun har därför beslutat att arbeta fram en VA-plan för att underlätta och samordna arbetet med att uppnå en hållbar VA-försörjning inom kommunen. VA-planen ska beskriva hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, såväl inom som utanför verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna.

Som en del i arbetet med VA-planen har en VA-policy antagits av kommunfullmäktige. VA-policyn ska ligga till grund för en hållbar VA-försörjning i Kinda kommun, såväl inom som utanför verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna. De ställningstaganden som finns i policyn ska senare omsättas till planerade åtgärder i VA-planen. Ställningstagandena är vägledande i alla kommunala VA-frågor och tillsammans med andra beslutade dokument utgör de underlag för kommunens övergripande planering.

Kontakt