Upphävande av byggnadsplan från 2005

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en detaljplan från 2005 för del av Krågedal 1:3 m.fl.. Detaljplanen antogs 2005 och ersattes 2013 av en ny detaljplan, åtta mindre områden längsmed den äldre detaljplanens ytterkanter förblev dock gällande. De kvarvarande planlagda områdena är så pass långsmala och små att det inte längre fyller någon funktion att de förblir planlagda.

Syftet med upphävandet är att detaljplanen från 2005 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget söder om Rimforsa och innefattar cirka 4 400 kvadratmeter av fastigheten Krågedal 1:3.

Upphävandet handläggs enligt regler för standardförfarande. Upphävandet bedöms inte innebära någon påverkan på allmänna intressen och det strider inte mot gällande översiktsplan. Planens upphävande bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

Processbild med pilar över planprocessen där skedet för antagande är markerat.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2021 att upphäva planen. Beslutet vann laga kraft den 28 september 2021.