Upphävande av byggnadsplan från 2005

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en detaljplan från 2005 för del av Krågedal 1:3 m.fl.. Detaljplanen antogs 2005 och ersattes 2013 av en ny detaljplan, åtta mindre områden längsmed den äldre detaljplanens ytterkanter förblev dock gällande. De kvarvarande planlagda områdena är så pass långsmala och små att det inte längre fyller någon funktion att de förblir planlagda.

Syftet med upphävandet är att detaljplanen från 2005 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget söder om Rimforsa och innefattar cirka 4 400 kvadratmeter av fastigheten Krågedal 1:3.

Upphävandet handläggs enligt regler för standardförfarande. Upphävandet bedöms inte innebära någon påverkan på allmänna intressen och det strider inte mot gällande översiktsplan. Planens upphävande bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.


Kommunen har arbetat fram ett förslag till upphävande som nu är ute på samråd. Samrådstiden pågår mellan 10 maj och 18 juni 2021. Nedan finns handlingarna för samrådsförslaget tillgängligt.

Vill du lämna synpunkter på samrådsförslaget måste dina synpunkter lämnas skriftligen till kommunen innan samrådstiden går ut, det går bra att lämna via brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till frida.karlsson@kinda.se. Ifall dina synpunkter inte lämnas inom ramen för samrådstiden kommer de inte att beaktas i det fortsatta planarbetet och du kan förlora din rätt att överklaga beslut om att anta planen.