Upphävande av byggnadsplan från 2005

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en detaljplan från 2005 för del av Krågedal 1:3 m.fl.. Detaljplanen antogs 2005 och ersattes 2013 av en ny detaljplan, åtta mindre områden längsmed den äldre detaljplanens ytterkanter förblev dock gällande. De kvarvarande planlagda områdena är så pass långsmala och små att det inte längre fyller någon funktion att de förblir planlagda.

Syftet med upphävandet är att detaljplanen från 2005 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget söder om Rimforsa och innefattar cirka 4 400 kvadratmeter av fastigheten Krågedal 1:3.

Upphävandet handläggs enligt regler för standardförfarande. Upphävandet bedöms inte innebära någon påverkan på allmänna intressen och det strider inte mot gällande översiktsplan. Planens upphävande bedöms inte medföra någon betydande påverkan på miljön.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

Processbild med pilar över planprocessen där skedet för antagande är markerat.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2021 att upphäva planen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 6 september 2021.

Vem får överklaga?

Upphävandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att upphäva detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt plan- och bygglagen 13 kap § 2a. Överklagandet ska lämnas till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om upphävande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa.
Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se
Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till domstolen för prövning.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer (SBN-2021-292)
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 27 september 2021. Om inget överklagande inkommer vinner beslutet laga kraft och planen upphävs.