Upphävande av byggnadsplan från 1987

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en byggnadsplan från 1987 för Kinda motell i Rimforsa. Byggnadsplanen antogs 1987 och ersattes 1996 av en ny detaljplan, ett mindre område från den tidigare byggnadsplanen förblev dock gällande. Det kvarvarande planlagda området som fortfarande är gällande är så pass litet att det inte längre fyller någon funktion att förbli planlagt.

Syftet med upphävandet är att byggnadsplanen från 1987 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget i Rimforsa och innefattar cirka 90 kvadratmeter av den kommunalt ägda fastigheten Rimforsa 9:87. Det finns idag inga byggnader inom planområdet och det är i sin helhet planlagt som allmän plats för väg.

Upphävandet handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande då det inte bedöms innebära någon påverkan på allmänna intressen, inte medföra någon betydande miljöpåverkan samt att det inte strider mot gällande översiktsplan.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

Processbild med pilar över planprocessen där skedet för antagande är markerat.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2021 att upphäva planen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 6 september 2021.

Vem får överklaga?

Upphävandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att upphäva detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt plan- och bygglagen 13 kap § 2a. Överklagandet ska lämnas till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om upphävande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa.
Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se
Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till domstolen för prövning.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer (SBN-2021-293)
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 27 september 2021. Om inget överklagande inkommer vinner beslutet laga kraft och planen upphävs.