Upphävande av byggnadsplan från 1954

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en byggnadsplan från 1954 för del av Rimforsa 9:1 m.fl.. Byggnadsplanen antogs 1954 och ersattes 2006 av en ny detaljplan, ett mindre område från den tidigare byggnadsplanen förblev dock gällande. Det kvarvarande planlagda området som fortfarande är gällande överensstämmer inte med dagens användning av området och fyller ingen användbar funktion.

Syftet med upphävandet är att byggnadsplanen från 1954 i sin helhet ska upphöra att gälla. Detta är för att åtgärda den planstridighet som nu gäller för större delen av planområdet. Planområdet är ungefär 240 kvadratmeter stort och innefattar en del av väg 603 (Kalmarvägen), samt delar av två privatägda bostadstomter. De fastigheter som berörs av detaljplanen är Rimforsa 1:24, 9:3 och 9:43.

Upphävandet handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande då det inte bedöms innebära någon påverkan på allmänna intressen, inte medföra någon betydande miljöpåverkan samt att det inte strider mot gällande översiktsplan.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

 


Kommunen har arbetat fram ett förslag till upphävande som nu är ute på samråd. Samrådstiden pågår mellan 10 maj och 18 juni 2021. Nedan finns handlingarna för samrådsförslaget tillgängligt.

Vill du lämna synpunkter på samrådsförslaget måste dina synpunkter lämnas skriftligen till kommunen innan samrådstiden går ut, det går bra att lämna via brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till frida.karlsson@kinda.se. Ifall dina synpunkter inte lämnas inom ramen för samrådstiden kommer de inte att beaktas i det fortsatta planarbetet och du kan förlora din rätt att överklaga beslut om att anta planen.