Upphävande av byggnadsplan från 1954

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en byggnadsplan från 1954 för del av Rimforsa 9:1 m.fl.. Byggnadsplanen antogs 1954 och ersattes 2006 av en ny detaljplan, ett mindre område från den tidigare byggnadsplanen förblev dock gällande. Det kvarvarande planlagda området som fortfarande är gällande överensstämmer inte med dagens användning av området och fyller ingen användbar funktion.

Syftet med upphävandet är att byggnadsplanen från 1954 i sin helhet ska upphöra att gälla. Detta är för att åtgärda den planstridighet som nu gäller för större delen av planområdet. Planområdet är ungefär 240 kvadratmeter stort och innefattar en del av väg 603 (Kalmarvägen), samt delar av två privatägda bostadstomter. De fastigheter som berörs av detaljplanen är Rimforsa 1:24, 9:3 och 9:43.

Upphävandet handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande då det inte bedöms innebära någon påverkan på allmänna intressen, inte medföra någon betydande miljöpåverkan samt att det inte strider mot gällande översiktsplan.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

Processbild över planprocessen där skedet för antagande är markerat.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 augusti 2021 att upphäva planen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 6 september 2021.

Vem får överklaga?

Upphävandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att upphäva detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt plan- och bygglagen 13 kap § 2a. Överklagandet ska lämnas till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om upphävande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa.
Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se
Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till domstolen för prövning.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer (SBN-2021-291)
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 27 september 2021. Om inget överklagande inkommer vinner beslutet laga kraft och planen upphävs.