Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Detaljplaneförslag för Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29 norr om Rimforsa är framtaget. Syftet med planen är att utöka byggrätten på två fastigheter som idag är bebyggda med fritidshus. Planområdet som är en del av ett befintligt fritidshus område, är beläget vid sjön Järnlundens västra strand och omfattar cirka 5 000 kvadratmeter. Området är planlagt på 1960-talet och detaljplaneändringar har förekommit på grannfastigheter för att ge dessa utökad byggrätt.

Planen handläggs med begränsat förfarande då den bedöms vara förenlig med Kinda kommuns översiktsplan, antagen 2004-11-29. Planen bedöms inte vara av betydande allmänt intresse då det område där strandskyddet kan komma att gälla inte varit tillgängligt för allmänheten. Skulle motstridiga bedömningar uppkomma under samrådsskedet så kommer planen att handläggas med standardförfarande.

Plansamrådet pågår mellan den 4 maj till den 31 maj 2020. Planen kommer då att finnas tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa och på kommunkontoret i Kisa, samt på kommunens hemsida. Den som under samrådstiden vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post sbn@kinda.se senast söndag den 31 maj. De som inte har lämnat in någon skriftlig synpunkt innan samrådstiden har gått ut kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Susanna Dahlman Wallström som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon 0494-190 81, e-post susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida