Rimforsa 9:62

Bild där planområdet är markerat med en röd ram. 

Den 21 juni 2022 antog samhällsbyggnadsnämnden ändringen av detaljplanen för Rimforsa 9:62 (§ 119). Beslutet att anta ändringen av detaljplanen anslogs på Kinda kommuns digitala anslagstavla den 23 juni 2022. Beslutet vinner laga kraft den 15 juli 2022 om inget överklagande har inkommit till Kinda kommun senast den 14 juli 2022, för mer information se nedan.

Schematisk bild över planprocessen där skedet för antagande är markerat. 


Planområdet ligger i centrala Rimforsa och består av fastigheten Rimforsa 9:62 som är cirka 7 500 kvadratmeter stor. Området avgränsas av Högabacksvägen i väst, Järnvägsgatan i söder, Skolvägen i norr och skolgården till Rimforsa skola i öst.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt inom området. Ändringen möjliggör att det flerbostadshus som ursprungligen planerades för åtta lägenheter i två våningsplan i stället kan uppföras i fyra våningar för cirka sexton lägenheter.

Ändringen av detaljplanen strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan eller den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Nedan finns antagna planhandlingar tillgängligt digitalt.

Vem får överklaga?

Antagandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att anta ändringen av detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt plan- och bygglagen 13 kap § 2a. Överklagandet ska lämnas till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om antagande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa.
Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid skickas överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer (i detta fall SBN-2021-876)
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 14 juli 2022. Om inget överklagande inkommit vinner beslutet laga kraft och planen blir en juridisk handling.