Rimforsa 9:62

Bild där planområdet är markerat med en röd ram. 

Den 22 juni 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ändring av detaljplanen för Rimforsa 9:62. Kommunen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen som nu är ute på samråd.

Samrådstiden pågår under tiden 5 januari – 28 januari 2022 och detaljplaneförslaget finns under den tiden fysiskt tillgängligt i kommunhusets reception samt digitalt nedan.

Processbild över detaljplaneprocessen där skedet för samråd är markerat.


Planområdet ligger i centrala Rimforsa och består av fastigheten Rimforsa 9:62 som är cirka 7 500 kvadratmeter stor. Området avgränsas av Högabacksvägen i väst, Järnvägsgatan i söder, Skolvägen i norr och skolgården till Rimforsa skola i öst.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt inom området. Ändringen möjliggör att det flerbostadshus som ursprungligen planerades för åtta lägenheter i två våningsplan i stället kan uppföras i fyra våningar för cirka sexton lägenheter.

Ändringen av detaljplanen strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan eller den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts. Aktuellt förslag till ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på förslaget till ändring av detaljplanen ska ha inkommit skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast fredagen den 28 januari 2022. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Ändring av detaljplan för Rimforsa 9:62”.