Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

Rimforsa 9:62

Rimforsa 9:62 - Ny detaljplan

Den 9 september 2017 beslutade Miljö bygg och räddningsnämnden att kommunen skulle upprätta en ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 9:62. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av två nya flerbostadshus. Detaljplanen innebär förtätning inom ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för mestadels bostadsbebyggelse. Inom fastigheten Rimforsa 9:62 finns två flerbostadshus byggda 1957 samt en fjärrvärmecentral byggd 2009. Detaljplanen är förenlig med Kinda kommuns översiktsplan 2004 samt fördjupad översiktsplan för Rimforsa 2019. Planen hanterades enligt regler för standardförfarande, enligt SFS 2010:900, då planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan eller ansågs ha betydande intresse för allmänheten.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd under 23 april – 17 maj 2019, samrådsmöte hölls i form av öppet hus för intresserade torsdagen den 2 maj klockan 17.00-19.00 i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1. Ett reviderat förslag var utställt på granskning under perioden 20 januari till den 9 februari 2020 och handlingarna fanns tillgängliga på medborgarkontoret i Kisa och på kommunens bibliotek i Rimforsa och Kisa samt på kommunens hemsida.

Efter att förslaget var ute på samråd togs en dagvattenutredning fram för området och ytterligare illustrationer över den tänkta bebyggelsen upprättades.

Planförslaget antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 24 mars 2020. Detaljplanen träder i laga kraft 22 april 2020 förutsatt att ingen överklagan görs. För den som vill överklaga detaljplanen behöver överklagan komma in till kommunen innan planen vinner laga kraft. När detaljplanen trätt i laga kraft är den juridiskt bindande fram till dess att den ersätts eller upphävs.

Planen har handlagts av kommunens planarkitekt, kontaktuppgifter nedan.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida