Rimforsa 9:62

Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

Rimforsa 9:62

Rimforsa 9:62 - Ny detaljplan

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 9:62 är framtaget och har varit ute på samråd. Syftet med planförslaget är att möjliggöra två nya flerbostadshus. Detaljplanen innebär förtätning inom ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för mestadels bostadsbebyggelse. Inom fastigheten 9:62 finns två flerbostadshus byggda 1957 samt en fjärrvärmecentral byggd 2009.

Detaljplanen är förenlig med Kinda kommuns översiktsplan 2004 samt fördjupad översiktsplan 2011.

Förfarandet planeras att hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt SFS 2010:900 till och med SFS 2014:900. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten då det berör allmän platsmark.

Samrådet pågick under tiden 23 april – 17 maj 2019 och då fanns planförslaget tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa och på kommunkontoret i Kisa.

Samrådsmöte i form av öppet hus erbjöds för intresserade torsdagen den 2 maj klockan 17-19  i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1. Nu ska synpunkterna från samrådet besvaras och planförslaget revideras. När planförslaget har omarbetas kommer det att ställas ut på en granskningsutställning. Datum för granskningsutställning kommer att anslås på Kinda kommuns hemsida, de som har lämnat in synpunkter under samrådstiden kommer att få information om granskningsutställningen hemskickad.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Susanna Dahlman Wallström som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon 0494-190 81, e-post susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida