Rimforsa 9:62

Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

Rimforsa 9:62

Samrådsremiss

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 9:62 är framtaget och är nu ute på samråd. Syftet med planförslaget är att möjliggöra två nya flerbostadshus. Detaljplanen innebär förtätning inom ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för mestadels bostadsbebyggelse. Inom fastigheten 9:62 finns två flerbostadshus byggda 1957 samt en fjärrvärmecentral byggd 2009.

Detaljplanen är förenlig med Kinda kommuns översiktsplan 2004 samt fördjupad översiktsplan 2011.

Förfarandet planeras att hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt SFS 2010:900 till och med
SFS 2014:900. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten då det berör allmän platsmark.

Samrådet pågår under tiden 23 april – 17 maj 2019 och då finns planförslaget tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa och på kommunkontoret i Kisa.

Samrådsmöte i form av öppet hus erbjöds för intresserade torsdagen den 2 maj klockan 17-19  i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1.

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post sbn@kinda.se senast fredagen den 17 maj.

Om det uppkommer frågor under samrådstiden, var vänlig kontakta planarkitekt
Susanna Dahlman Wallström, telefon 0494-190 81, e-post susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida