Rimforsa 9:62

Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

Rimforsa 9:62

Rimforsa 9:62 - Ny detaljplan

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 9:62 är framtaget och har varit ute på samråd.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra två nya flerbostadshus. Detaljplanen innebär förtätning inom ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för mestadels bostadsbebyggelse. Inom fastigheten Rimforsa 9:62 finns två flerbostadshus byggda 1957 samt en fjärrvärmecentral byggd 2009.

Detaljplanen är förenlig med Kinda kommuns översiktsplan 2004 samt fördjupad översiktsplan för Rimforsa 2019. Planen hanteras enligt regler för standardförfarande, enligt SFS 2010:900, då planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan eller anses ha betydande intresse för allmänheten.

Plansamrådet pågick under tiden 23 april – 17 maj 2019 och då fanns planförslaget tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa och på kommunkontoret i Kisa, samt på kommunens hemsida. Samrådsmöte i form av öppet hus erbjöds för intresserade torsdagen den 2 maj klockan 17.00-19.00 i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1.

Synpunkterna från samrådet har nu besvarats i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats. En dagvattenutredning har gjorts över området och ytterligare illustrationer över den tänkta bebyggelsen har upprättats.

Förslaget ställs nu ut på granskningsutställning mellan perioden 20 januari till den 9 februari. Under denna period finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida, medborgarkontoret i Kisa samt på kommunens bibliotek i Rimforsa och Kisa.

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post sbn@kinda.se senast söndagen den 9 februari. De som inte lämnat in någon skriftlig synpunkt innan granskningstiden har gått ut kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Susanna Dahlman Wallström som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon 0494-190 81, e-post susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida