Håkantorp 1:21 med flera - ny detaljplan

Den 10 oktober 2017 gav dåvarande Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Håkantorp 1:21 i Rimforsa. Syftet var att möjliggöra ytterligare bostäder i området.

Kommunen arbetade fram ett planförslag som var ute på samråd mellan den 27 maj och den 30 juni 2019. I samrådsförslaget möjliggjordes 24 nya bostäder i form av radhusbebyggelse. Utifrån de inkomna synpunkterna under samrådet minskades exploateringsgraden dock till att omfatta 9 bostäder i form av villabebyggelse. Det reviderade planförslaget var utställt på granskning mellan 30 juni och 11 augusti 2021.

Nedan finns granskningsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt.

Nu sammanställer kommunen de yttranden som inkom under granskningsperioden och gör mindre revideringar av planförslaget. När förslaget är redo lyfts det till politiken för antagande.