Håkantorp 1:21 med flera - ny detaljplan

Den 10 oktober 2017 gav dåvarande Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Håkantorp 1:21 i Rimforsa. Syftet var att möjliggöra ytterligare bostäder i området.

Kommunen arbetade fram ett planförslag som var ute på samråd mellan den 27 maj och den 8 juli 2019. I samrådsförslaget möjliggjordes 24 nya bostäder i form av radhusbebyggelse. Utifrån de inkomna synpunkterna under samrådet har exploateringsgraden minskats till att omfatta 9 bostäder i form av villabebyggelse.

Det nya, reviderade, planförslaget är nu utställt på granskning. Granskningstiden är mellan 30 juni och 11 augusti 2021. Förslaget finns under granskningstiden tillgängligt i kommunhusets reception samt digitalt på kommunens hemsida, se nedan.

Vill du lämna synpunkter på granskningsförslaget ska dina synpunkter ha inkommit skriftligen till kommunen senast granskningstidens sista dag, 11 augusti 2021. Det går bra att lämna via brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn d.v.s. ”Detaljplan för Håkantorp 1:21 m.fl.”. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.