Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Hackel 9:5 m fl

Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden i ny detaljplan ska pröva placering av ny skola inom fastigheten Hackel 9:5 i Rimforsa. Den 28 januari 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Hackel 9:5.

Syftet med detaljplaneprojektet är att pröva lämpligheten för en ny skola för årskurs F-6 inom fastigheten Hackel 9:5. Detaljplaneförslaget bedöms till viss del avvika från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa men avvikelsen bedöms inte vara så stor att den strider mot den fördjupade översiktsplanen. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 30 november 2020 och
15 januari 2021. Nedan finns samrådsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt.

Just nu sammanställer och besvarar kommunen inkomna synpunkter från samrådet samt reviderar planförslaget. När planförslaget har omarbetats kommer det att ställas ut på en granskningsutställning. För att läsa mer om detaljplaneprocessen se Detaljplaneprocessen till vänster.

Planen handläggs av Frida Karlsson på plan- och byggavdelningen som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon: 0494-191 98, e-post: frida.karlsson@kinda.se