Hackel 9:5 m fl

Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att Samhällsbyggnadsnämnden i ny detaljplan ska pröva placering av ny skola inom fastigheten Hackel 9:5 i Rimforsa. Den 28 januari 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Hackel 9:5.

Syftet med detaljplaneprojektet är att pröva lämpligheten för en ny skola för årskurs F-6 inom fastigheten Hackel 9:5. Detaljplaneförslaget bedöms till viss del avvika från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa men avvikelsen bedöms inte vara så stor att den strider mot den fördjupade översiktsplanen. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 30 november 2020 och 15 januari 2021. Ett reviderat detaljplaneförslag var utställt på granskning mellan 7 april och 7 maj 2021. Ett informationsmöte om detaljplaneförslaget om detaljplanen hölls digitalt torsdagen den 22 april 2021 kl. 18.00. Frågor som framkom i samband med informationsmötet kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande tillsammans med inkomna yttranden.

Nedan finns granskningsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt.

Inkomna yttranden och frågor från informationsmötet har sammanställts och detaljplanen behandlas just nu politiskt inför beslut om antagande i kommunfullmäktige. Den 22 juni 2021 godkände samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen för Hackel 9:5 m.fl. för vidare behandling av kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens godkännande av planen innebär inte att detaljplanen har antagits och godkännandet går inte att överklaga. Antagande av detaljplanen hanteras preliminärt av kommunfullmäktige i september 2021.