Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Hackel 9:5 m fl

Den 28 januari 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Hackel 9:5 m.fl. i Rimforsa. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten samt avviker från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för att uppföra en ny grundskola för årskurs F-6 på fastigheten Hackel 9:5 med tillhörande tillfartsvägar. Den nuvarande skolan i Rimforsa är i behov av utbyggnation och kommunen ser svårigheter med att bedriva utökad skolverksamhet på den nuvarande skoltomten. Förslaget till detaljplan för en grundskola strider inte mot gällande översiktsplan för Kinda kommun men avviker något från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. I den fördjupade översiktsplanen är området på Hackel 9:5 utpekat som ett område som kan lämpa sig för bostäder och/eller en förskola. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen kan pröva markanvändning i detaljplaner med avvikande innehåll än vad som har angetts i en översiktsplan. Förslaget till detaljplan ämnar att skapa möjlighet för en grundskola istället för en förskola/bostäder i området Hackel 9:5.

Planen handläggs av kommunens planarkitekt Frida Karlsson som även besvarar frågor om det fortsatta arbetet. Telefon: 0494–191 98, e-post: frida.karlsson@kinda.se.

Kontakt