Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Hackel 9:5 m fl

Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att Samhällsbyggnadsnämnden i ny detaljplan ska pröva placering av ny skola inom fastigheten Hackel 9:5 i Rimforsa. Den 28 januari 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Hackel 9:5.

Syftet med detaljplaneprojektet är att pröva lämpligheten för en ny skola för årskurs F-6 inom fastigheten Hackel 9:5. Detaljplaneförslaget bedöms till viss del avvika från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa men avvikelsen bedöms inte vara så stor att den strider mot den fördjupade översiktsplanen. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 30 november 2020 och 15 januari 2021. Kommunen har nu reviderat detaljplaneförslaget och det är utställt på granskning. Granskningstiden är mellan 7 april och 7 maj 2021. Nedan finns granskningsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt, förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception. För att läsa mer om detaljplaneprocessen se Detaljplaneprocessen till vänster.

Ett informationsmöte om detaljplaneförslaget kommer att hållas digitalt torsdagen den 22 april 2021 kl. 18.00. Länk till mötet kommer att finnas längre ner på denna sida i god tid innan mötet börjar.

Vill du lämna synpunkter på granskningsförslaget ska dina synpunkter ha inkommit skriftligen till kommunen innan granskningstidens sista dag, 7 maj 2021. Det går bra att lämna via brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se
Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn d.v.s. ”Detaljplan för Hackel 9:5 m.fl.”. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Planen handläggs av Frida Karlsson på plan- och byggavdelningen som även besvarar frågor om detaljplaneförslaget. Telefon: 0494 – 191 98, e-post: frida.karlsson@kinda.se