Hämtningsvägar

För att sophämtningen och slambilstömning ska fungera så finns det regler för hämtningsvägarna.

Vägen:

  • Ska ha en hårdgjord körbana
  • Ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)
  • Bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer, om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Vid enkelriktad väg utan parkering 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • Ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon.
    Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i figur.
  • Ska ha fri sikt och god framkomlighet.
  • Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Kontakt