Kartläggning av praktikplatser inom Kinda kommun

Syfte med enkäten

Kinda lärcentrum genomför en kartläggning av möjliga prakitk-/arbetsplatser för att kunna stött individer utan arbete till olika former av praktik och stödanställningar.

Syftet är att ge individer kännedom om arbetslivet och förhoppningsvis hjälpa dem till egen anställning som på sikt bidrar till kommunens kompetensförsörjning. Därför får du som arbetsgivare i Kinda kommun svara på frågor om vad man kan åta sig inom olika delar av vardera verksamhet och vilket stöd man önskar från Kinda lärcentrum.

*Information om de olika formerna av praktik och stödanställningar

  • Språkpraktik innebär att träna på språket och att vara en del av en arbetsplats. Huvudsyftet är inte att lära sig yrket utan att utveckla sin förståelse för det svenska språket och få en inblick i hur det svenska arbetslivet fungerar.
  • Arbetspraktik innebär att under en tid får prova arbetsuppgifter under handledning på en arbetsplats. Praktiken är till för att skaffa sig praktiska arbetslivserfarenheter och stärka sina möjligheter att få en anställning.
  • Praktik inom ramen för en yrkesutbildning innebär exempelvis APL (arbetsplatsförlagt lärande) och lärlingsutbildning där elever förbereds för det kommande yrkeslivet och får möjlighet att utveckla nya yrkeskunskaper.
  • Stödanställningar finns i flera olika subventionerande former. Kinda lärcentrum arbetar med lokala jobbspår i samarbete med Arbetsförmedlingen. Lokala jobbspår utgår från arbetsgivarens behov och innebär en kombination av utbildning och praktik där arbetsgivaren deltar i rekryteringsprocessen. Lokala jobbspår finansieras av arbetsförmedlingen eller kommunen.

Oavsett form av praktik eller stödanställning måste personen ha en handledare på arbetsplatsen. Det kan vara en chef eller en medarbetare. På Kinda lärcentrum stödjer vi och förbereder individer för praktik/stödanställning, och finns också som handledarstöd om något inte fungerar.

Oavsett hur många individer man kan ta emot eller för hur lång tid så är allas bidrag oerhört viktigt. Alla individer som placeras på en praktikplats är försäkrade genom Kinda kommun. Ingen individ kommer att placeras på en arbetsplats utan dialog med aktuell arbetsgivare, oavsett svar nedan.

Kontaktuppgift
Kontaktuppgift

Arbetsplatsen kan ta emot:
* Förklaringar på begreppen finns ovan i medföljande text.
Arbetsplatsen kan ta emot:

Har arbetsplatsen behov av handledarutbildning?
Kinda lärcentrum stödjer och förbereder individer för praktik/stödanställning, genomför handledar-utbildningar och finns också som stöd om något inte fungerar.
Har arbetsplatsen behov av handledarutbildning?


Är arbetsplatsen intresserad av mer information om lokala jobbspår?
Är arbetsplatsen intresserad av mer information om lokala jobbspår?


Är arbetsplatsen intresserad av att Kinda lärcentrum tar vidare kontakt för samverkan?
Är arbetsplatsen intresserad av att Kinda lärcentrum tar vidare kontakt för samverkan?Kontaktperson:

Vid frågor angående lokala jobbspår kontakta enhetschef Sari Kunnari. Vid övriga frågor kontakta praktikadministratör Redwan Haybe eller studie och yrkesvägledare Elin Edmundsson, kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt