Matematik, naturkunskap och teknik

Matematik

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Barnet utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar." (Lpfö98,reviderad 2010, sid.10)

I förskolan vill vi synliggöra den matematik som finns i vardagsaktiviteter, lek och teman. För små barn handlar matematik om att erfara matematik med hela kroppen. Att till exempel få gå ut i snön och mäta hur högt på kroppen snön når. Vi lär barnen olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn, att se antal och mycket annat.

Det finns tre broschyrer som vänder sig till föräldrar med barn i förskolan som Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) har tagit fram i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling.

www.ncm.gu.se

Naturvetenskap

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Barnet utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen." (Lpfö98 rev 2010 sid 10)

I förskolan grundläggs barns intresse för natur, miljö och naturvetenskapliga fenomen. Vi erbjuder regelbundet verksamhet i skog och mark. Vi strävar efter att arbetar med ett kretsloppstänkande för en hållbar framtid genom exempelvis att använda återvinningsmaterial och källsorterar. Naturvetenskapliga fenomen visar vi på med att arbeta med olika processer och experiment utifrån ålder och mognad.

Teknik

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, (Lpfö98 reviderad 2010, sid 10)

I förskolan vill vi utveckla barnens förmåga att upptäcka teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Vi vill uppmuntra barnen att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi arbetar med vardagsteknik och uppmuntrar barnen att komma på egna lösningar för att stimulera ett kreativt tänkande kring teknik.