Delaktighet och inflytande

I förskolans Läroplan står det: “Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. " (Lpfö98, reviderad 2010, sid 12)

Den pedagogiska verksamheten grundar sig på barnens delaktighet och inflytande. Barnens tankar och intressen är utgångspunkten för hur förskolorna planerar verksamheten. Därför är också inomhusmiljön föränderlig utifrån barnens behov och intressen så att den ständigt utmanar barnen i sitt kunskapssökande.

Under sin vistelse på förskolan utvecklar barnet sin förmåga för att ha inflytande. Detta sker genom att exempelvis:

  • att uttrycka sina tankar och åsikter muntligt och kroppsligt
  • att komma med egna idéer, förslag och önskningar, som formar verksamheten
  • att barnen själva kan välja aktiviteter utifrån sina önskemål